Müəllif haqqında Kitablar Filmlər Məqalələr Veb saytlar
 
 

KOMMUNİZMİN YARANMASI

BOLŞEVİK VƏHŞİLİYİNİN TARİXİ
KOMMUNİZMİN DONUQ DÜNYASI
ASİYADA QANLI TERROR
KOMMUNİZMİN DİN DÜŞMƏNLİYİ
KOMMUNİZM GİZLƏNDİ
MATERİALİZMİ MƏHV EDƏN BÖYÜK HƏQİQƏT
 
 




Kommunizm XX əsrə damğasını vurmuşideologiyadır. Lakin bu damğa ancaqtəzyiq, zülm, qan və göz yaşı ilə doludur.Tarixçilərin hesablamalarına əsasən təkcəbu ideologiya səbəbilə XX əsr ərzində120 milyon insan öldürülmüşdür. Bunlarmüharibə zamanı cəbhədə ölən əsgərlərdeyil, kommunist dövlətlərin öz xalqlarınıniçindən öldürdüyü mülki şəxslərdir. 100milyon kişi, qadın, qoca, uşaq, körpə“kommunizm” adlanan bu soyuq, qəddar,vəhşi ideologiya səbəbilə həyatını itirmişdir.Habelə, kommunist rejimlər tərəfindən əsasinsan hüquq və azadlıqlarından məhrumedilən, deportasiya edilən, sistemli şəkildəqıtlığa məruz qoyulan, həbs edilən, əməkdüşərgələrində qul kimi istifadə edilən onmilyonlarla insan var. Milyonlarla insanda kommunist partizan qrupların, terrortəşkilatlarının gülləsinə hədəf olmuş və yahədəf olma qorxusu altında yaşamışdır.Bəs bu ideologiyanın mənşəyi nədir?Necə olub ki, bu qədər qanlı və zalımdüşüncə tərzinin dünyanın hər tərəfindətərəfdarı çıxmış, inqilablarla iqtidara gəlmiş,milyonları da arxasınca sürükləmişdir?Kommunizmnecəmeydanagəlmiş,böyümüş və sona çatmışdır? Həqiqətənsona çatıb, yoxsa hələ də dünyanı vəölkəmizi təhdid edir?

Busaytdahəminsuallaracavabtapacaqsınız.

 
 





 

 

»FİLMLƏR

KOMMUNİZMİN QANLI TARİXİ-1
KOMMUNİZMİN QANLI TARİXİ-2




»KİTABLAR
     
DÖVLƏTƏ BAĞLILIĞIN ƏHƏMİYYƏTİ
   


   


İSLAM TERRORU LƏNƏTLƏYİR
   


   


   


QLOBAL MASONLUQ
 


●Darvinizm separatçı terrorun qaynağıdır. Bunun üçün darvinizm fikri mübarizə ilə aradan qaldırılmalıdır

Darvinizmin yalanlarına görə, həyat mübarizə və döyüş yeridir. Həyatda qala bilmək üçün bu mübarizədən qalib çıxmaq, yəni var gücü ilə döyüşmək lazımdır. İnsanlıq tarixinin bir qarşıdurmadan ibarət olduğunu və inkişafın döyüşməklə mümkün olduğunu iddia edən kommunizm və faşizm, darvinizmin bu əsassız iddialarına əsaslanmışdır. davamı üçün >>>




●Kommunist Çin dəhşət saçır

ÇİN 759 ŞƏRQİ TÜRKİSTANLI MÜSƏLMANI ŞƏHİD ETMƏK ÜÇÜN NƏZARƏT ALTINA ALDI. BU GÜNAHSIZ İNSANLARI MÜHAKİMƏ ETMƏDƏN, MÜDAFİƏ ETMƏ HAQQI TANIMADAN, BEYNƏLXALQ QANUNLARA ZİDD ŞƏKİLDƏ EDAM ETMƏYƏ HAZIRLANAN ÇİNİN DURDURULMASI ÜÇÜN BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATI TƏCİLİ TƏDBİRLƏR GÖRMƏLİDİR.d
avamı üçün >>>



●Kommunist romantizmin qaranlıq tərəfi

Kommunizm "məntiqli" bir ideologiya olaraq doğulmuşdur. İdeologiyanı quranlar, yəni Karl Marks (1818-1883) və Fridrix Engels (1820-1895) materialist fəlsəfəni mənimsəmiş, bunu sosial elmlərə tətbiq edərək "tarixin qanunları"nı təyin etdiklərini düşünmüşlər. Marks tarixi müxtəlif mərhələlərə ayırmış, o dövrdə İngiltərə kimi inkişaf etmiş ölkələrdə "kapitalist mərhələ"nin yaşandığını, bunun ardınca fəhlə inqilabının gələcəyini və sosialist kainatın başlayacağı fikrini ortaya atmışdı. Marks bu inqilabın özbaşına, yəni işçilərin öz təşəbbüsü ilə reallaşacağı və İngiltərə kimi sənayeləşmiş ölkələrdə yaşanacağı fərziyyəsini irəli sürmüşdür.
davamı üçün >>>






 

● TERRORUN NÖVLƏRİ

 

 

 

  ● MATERİALİZMİ MƏHV EDƏN BÖYÜK HƏQİQƏT: MADDƏNİN ARDINDAKI SİRR  
 

 
     
 




 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
© 2010 Harun Yəhya www.adnanoktar.az
Bu saytda olan bütün yazıları, saytı qaynaq göstərmək şərti ilə müəllif hüququ ödəmədən isifadə edə bilərsiniz.